Update Volt Delft

Update Volt Delft

1 feb 2024 14:50:18 UTC
Campagne bij Station Delft
-English below- 

Beste Volters uit Delft en omliggende gemeenten, 

We kijken terug op een goed bezochte nieuwjaarsborrel. Leden van Volt Delft, gemeenteraadsleden van verschillende fracties, medewerkers van de griffie en ook drie Delftse wethouders hieven het glas met ons op een voortzetting in 2024 van de prettige en vruchtbare samenwerking.  
In deze nieuwsbrief lezen jullie naast belangrijk nieuws vanuit de fractie een aankondiging van het eerste congres van Volt Zuid-Holland Noord en ontmoeten jullie ons lid Bart.  

En, het is bijna tijd voor onze volgende borrel. De datum is vrijdag 9 februari. De borrel begint deze keer om 20.00 uur en vindt plaats bij Moeke op de Beestenmarkt 16 in Delft.  
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!
2 maart - Congres Volt Zuid-Holland-Noord
Op zaterdag 2 maart is het eerste ledencongres van Volt Zuid-Holland-Noord. De regioteams van Gouda, Leiden, Den Haag en Delft fuseren op deze middag formeel op bestuurlijk niveau. Dat gebeurt door  de verkiezing van het eerste Volt Zuid-Holland-Noord-bestuur. De voorlopige agenda ontvingen  jullie begin januari al per mail, de definitieve uitnodiging met aanmeldlink volgt binnenkort.  

Houd je mailbox in de gaten. Kom op 2 maart naar Den Haag en mis dit congres niet! 
Nieuws uit de fractie

Beste leden, Vorige week liep mijn zwangerschapsverlof als raadslid ten einde. Ik heb in goed overleg met de fractie besloten om niet als raadslid, maar als commissielid terug te keren. De reden hiervoor is dat het werk in de gemeenteraad voor mij op dit moment niet te combineren valt met mijn huidige baan en het prille ouderschap. Voor ouders met jonge kinderen is er zowel qua verlof als de tijd daarna weinig mogelijk, wat in de praktijk zou betekenen dat ik óf de raadsvergaderingen niet volledig kan bijwonen óf concessies moet doen richting m’n zoontje en gezin.  

Na een jaar hard werken wonnen we met Volt twee zetels bij de verkiezingen in 2022! Dat we van zoveel Delftenaren en van jullie het vertrouwen kregen om in Delft mee te doen blijft een prestatie waar ik maar wát trots op en dankbaar voor ben. Hoewel mijn hart graag verder wil voor de stad, zegt mijn hoofd dat het verstandiger is het stokje over te dragen, zodat Delft en de fractie twee raadsleden hebben die er wel met volle inzet kunnen zijn. Dat vertrouwen heb ik ten zeerste in Eva, diezeer bevlogen en vol passie als raadslid te werk is gegaan tijdens mijn afwezigheid, en in Jorrit, die als vervangend fractievoorzitter vol enthousiasme de leiding heeft overgenomen. Op donderdag 1 februari wisselen Eva en ik officieel van plek. Onze fractie blijft op volle sterkte en zo kunnen we ons blijven inzetten voor ons Europese Delft.  

Met warme groet, 
KyraDelftse Volter in de schijnwerper
 


Ik ben Bart en woon officieel in Brugge. De liefde (Maritta) bracht mij naar Nederland en daarom heb ik ook een huis in Delft. Na een aantal keren op Volt gestemd te hebben, besloten we in november lid te worden. We rolden gelijk in de kampagne-aktiviteiten, en dat leverde interessante gesprekken op tijdens het uitdelen van pamfletten. 
Ik ben radikaal voor gelijkheid. Ik deed een petitie om mijn straat een vrouwennaam te geven. Op het vlak van talen kan gelijkheid enkel met een neutrale tweede taal voor iedereen. Esperanto is dan ook mijn grootste hobby. Ik heb mijn zoon in het Esperanto opgevoed. Onlangs heb ik een voordracht gegeven over Volt op een Esperanto-kongres in Duitsland. 
Ik ben radikaal voor feiten. Dankzij de Nederlands versie van mijn voordracht "Kial homoj neas sciencon?": "Waarom ontkennen mensen wetenschap?" heb ik Maritta ontmoet. Ik laat mensen nadenken en konfronteer hen met mijn ‘sienca mirkvizo’:  een wetenschappelijke verwonderingskwis. 
Ik ben radikaal voor internationale samenwerking. Bijna al onze maatschappelijke problemen, klimaatverandering voorop, zullen we enkel oplossen met een sterk samenwerkend Europa. Opdat de wereld voor iedereen aangenaam zou zijn, is Europa op dit moment de enige hoop, maar er is nog veel te verbeteren. 
Ik ben radikaal tegen racisme. Eén volk/godsdienst, één staat heeft in het verleden altijd geleid tot onderdrukking en/of oorlog en vaak tot terrorisme en zal dat ook in de toekomst doen. Als een volk geen racisme meer wil, moet het tegen zijn eigen racisme vechten. Racisme kun je onmogelijk oplossen met racisme. Europa mag nooit meer de kant van een racistisch land kiezen, want anders hebben we geen enkele geloofwaardigheid.
Ik ben radikaal voor de progressieve spelling. Hoe moeilijker een spelling, hoe meer disleksie, hoe meer kinderen met leerproblemen, hoe meer volwassenen met schrijfproblemen, totaal zinloos.  
Onze maatschappij behoeft radikale veranderingen. 
En voor de rest ben ik tegen radikalisme en is voor mij Volt een partij waar ik veel van mijn standpunten terugvind.


Dit was het weer voor deze maand!
We hopen je te treffen op de nieuwjaarsborrel op vrijdag 9 februari vanaf 20.00 uur bij Moeke op de Beestenmarkt in Delft. 

Hartelijke groet,het kernteam van Volt Delft,

Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre
- English - 

Dear Volters from Delft and surrounding municipalities, 

We look back on a well-attended New Year's reception. Members of Volt Delft, councillors from various political groups, employees of the registry and also three Delft aldermen raised their glasses with us to a continuation in 2024 of the pleasant and fruitful cooperation. 

In this newsletter, you will read important news from the group, an announcement of the first congress of Volt Zuid-Holland Noord and you will meet our member Bart. 

And, it is almost time for our next get-together on Friday 9 February. This time, the drinks will start at 20.00 h. and be held at Moeke at Beestenmarkt 16 in Delft. You are all cordially invited!

Congress Volt Zuid-Holland Noord
Saturday 2 March sees the first members’ congress of Volt Zuid-Holland-Noord. That afternoon. the regional teams of Gouda, Leiden, The Hague, and Delft will formally merge at board level. This will be done by electing the first Volt Zuid-Holland-Noord board. You already received the provisional agenda by email at the beginning of January, the final invitation with registration link will follow soon. 
Keep an eye on your mailbox. Come to The Hague on 2 March and don't miss this congress!

News from the group 

Dear members, 
Last week my maternity leave as a councillor came to an end. By mutual agreement with the group, I decided to return not as a councillor but as a committee member. The reason for this is that for me, working in the city council is currently incompatible with my current job and fledgling parenthood. For parents with young children, there are few options for  leave and free time. That means practically that I would either not be able to fully attend council meetings or would have to make concessions towards my son and family.  

After a year of hard work, Volt won two seats in the 2022 elections! The fact that you and so many citizens of Delft gave us the confidence to participate in Delft remains an achievement for which I am both proud and grateful. Although my heart wants to continue my work for our city, my head says it is wiser to hand over the baton, so that Delft and the group have two councillors who can be there with full commitment. I have great confidence in Eva, who has been working very enthusiastically and passionately as a councillor during my absence, and in Jorrit, who has enthusiastically taken over as replacement group chairman.  On Thursday February 1st, Eva and I will switch officially. Our group remains at full strength and so we can continue to work for our European Delft.   
With warm greetings, 
Kyra


Delft Volter in the spotlight: Bart Demeyre


I am Bart and officially live in Bruges. Love (Maritta) brought me to the Netherlands, so I also have a house in Delft. After voting for Volt several times, we decided to become members in November. We rolled right into the campaign activities, which made for interesting conversations while handing out pamphlets. I am radically in favour of equality. I made a petition to give my street a woman's name. In terms of languages, equality can only happen with a neutral second language for everyone. Esperanto is therefore my greatest hobby. I raised my son in Esperanto. Recently, I gave a talk on Volt at an Esperanto congress in Germany. I am radically in favour of facts. Thanks to the Dutch version of my lecture "Kial homoj neas sciencon?": "Why do people deny science?", I met Maritta. I make people think and confront them with my "sienca mirkvizo": a scientific wonder quiz. I am radically in favour of international cooperation. We will solve almost all our social problems, climate change foremost among them, only with a strong, cooperating Europe. For the world to be a pleasant place for everyone, Europe is the only hope right now, but there is still much to improve. I am radically opposed to racism. One people/religion, one state has always led to oppression and/or war and often to terrorism in the past and will continue to do so. If a nation no longer wants racism, it must fight its own racism. You cannot possibly solve racism with racism. Europe must never again side with a racist country, otherwise we will have no credibility. I am radically in favour of progressive spelling. The more difficult the spelling, the more dyslexia, the more children with learning difficulties, the more adults with writing difficulties, totally pointless. Our society needs radical changes. And for the rest I am against radicalism and for me Volt is a party where I find many of my views. 

That's it for this month! 

We hope to see you at the New Year’s drink on Friday 9 February from 20.00 at Moeke on the Beestenmarkt in Delft. 

Warm regards, the core team of Volt Delft,

Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre