Update Volt Delft

Update Volt Delft

13 jan 2024 12:21:35 UTC
Campagne bij Station Delft
Beste Volters uit Delft en omliggende gemeenten, 

Allereerst wenst het kernteam van Volt Delft jullie allen een liefdevol en gezond nieuw jaar! Een jaar waarin we als Volt Delft ook aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Tijdens het eerste congres van Volt Zuid-Holland-Noord op 2 maart (waarvoor jullie binnenkort de officiële uitnodiging ontvangen) zullen jullie, de leden, het eerste Volt Zuid-Holland-Noord-bestuur kiezen. Dit betekent dat het kernteam van Volt Delft vanaf dat moment geen bestuurlijke taken meer zal uitvoeren en zich volledig zal richten op het verder ontwikkelen van de beweging, het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van het beleid.  

Daarnaast komt er ook weer een campagne aan! De Europese Parlementsverkiezingen vinden plaats op 6 juni en de grote gemeenschap van Europeanen in Delft biedt een geweldige kans voor ons om een succesvolle campagne neer te zetten. Ook zullen we komend jaar geleidelijk beginnen met de voorbereidingen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.  

Bij al deze activiteiten kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Heb je een paar uur per week beschikbaar en wil je bijdragen, stuur dan een app of mail aan Dianne: 06-27370619 of dianne.elsinga@volteuropa.org. Dianne neemt dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.  

In deze eerste nieuwsbrief van 2024 lezen jullie verder het verslag van de reflectiebijeenkomst van 8 december en een verslag van het werk van de Volt-fractie in Delft in de afgelopen maand. Daarnaast stelt ons (inmiddels ex-bestuurslid) Anna Veltkamp zich aan jullie voor als aspirant-kandidaat voor het Europees Parlement.  

Ten slotte: Op vrijdag 19 januari (een weekje later dan onze gebruikelijke tweede vrijdag van de maand) is onze nieuwjaarsborrel. Jullie zijn hiervoor allemaal van harte uitgenodigd. De borrel begint om 17.00 uur en vindt plaats bij het Vakwerkhuis (Prof. Snijdersstraat 2 in Delft). 
 
Verslag van de reflectiebijeenkomst van 8 december 2023
Op vrijdag 8 december was er een ledenbijeenkomst bij het Vakwerkhuis. Ongeveer 20 leden, waaronder vijf nieuwe leden, kwamen bij elkaar om te reflecteren op de verkiezingsuitslag, vooruit te kijken naar de Europees Parlementsverkiezingen en te brainstormen over het versterken van Volt in Delft. We verzamelden de ideeën op een flipover; hieronder vinden jullie per thema een korte weergave van de gesprekken. De komende periode zullen we de inbreng verder uitwerken en verwerken in de strategie, de activiteiten, de campagne en de ontwikkeling van beleid. 

Op 6 juni 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen (EPV). We hebben gediscussieerd en ideeën verzameld over hoe we kunnen bijdragen om deze verkiezingen voor Volt tot een succes te maken. We waren het erover eens dat het belangrijk is om te zorgen voor een eenvoudige boodschap en om op belangrijke punten stelling te nemen omdat nuance verloren gaat in een verkiezingscampagne. Daarnaast is het goed om Europa dichterbij de mensen te brengen en kiezers te wijzen op hoeveel dingen - die we inmiddels volkomen vanzelfsprekend vinden - we te danken hebben aan Europese samenwerking. En waar de mogelijkheden zitten om deze samenwerking verder uit te breiden (bijvoorbeeld op de energiemarkt). Het gesprek ging er ook over of het wel of juist niet slim is om te wijzen op de nadelen van Nexit. Daarover waren de meningen verdeeld. Verder wonen er in Delft veel mensen uit andere Europese lidstaten die ook mogen stemmen (op kieslijsten van het land waarvan ze een paspoort dragen). Omdat Volt in een deel van de Europese lidstaten op de kieslijst staat, is het belangrijk dat we die mensen ook weten te bereiken. 


In de analyse van de verkiezingsuitslag kwam naar voren dat het onvoldoende gelukt is om mensen buiten ‘onze bubbel’ te bereiken met onze boodschap. De Volt- visie en -inhoud is sterk, maar mogelijk lukt het onvoldoende om deze concreet te maken en te laten aansluiten op wat mensen willen horen en denken nodig te hebben. Het basisinkomen is bijvoorbeeld voor veel kiezers nog erg abstract en ver van hun bed, en vereist een grote sprong in denken en doen van zowel kiezers als de politiek.  

Voor Volt Delft ligt de focus de komende periode op het versterken van de eigen community, op het activeren van leden en op het, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026, opstarten van de herziening van het beleidsprogramma 2021-2022. We hebben gebrainstormd over de manier waarop we leden kunnen activeren en over de mogelijke activiteiten die we kunnen organiseren. Bart Demeyre kwam met een mooi voorstel uit zijn thuisstad Brugge, dat we over zouden kunnen nemen om de sociale cohesie in Delft te vergroten. In Brugge kunnen burgers sinds enkele jaren gebruikmaken van een buurtcheque, een subsidie om een buurtevenement te organiseren. De subsidie bestaat uit een geldbedrag, indien gewenst gecombineerd met een door de gemeente betaalde culturele act zoals een optreden van een lokale muziek- of dansgroep. Zie voor meer informatie over dit initiatief: www.brugsebuurten.be/feestje-organiseren/brugsebuurtcheques 
Weer een Delftse Volter op de kieslijst! 

Als Europarlementariër wil ik de EU dichter bij de Nederlander brengen en het Nederlandse Volt-verhaal naar Brussel. Mijn naam is Anna Veltkamp. Ik ben 34 jaar en ik ben sinds kort verhuisd van Delft naar Den Haag. Op de advieslijst voor de Europese verkiezingen sta ik op plek 16. Op het congres van 20 januari kunnen jullie mij nog wat omhoog stemmen, graag zelfs!  

En ik neem levenservaring mee: op mijn 20e kreeg ik de diagnose MS, dat sindsdien als een zwaard van Damocles boven mij hangt. Gelukkig werken de medicijnen goed en voel ik me sterk. Maar de onvermijdelijke onzekerheid over het verloop geeft mij ook de kracht om met volle overtuiging te vechten voor de democratie en gelijkwaardigheid in de maatschappij. Ik heb geen tijd om te verliezen! 

Ik ben ervan overtuigd dat ik in de politieke arena veel zal hebben aan mijn ervaring met het organiseren van burgerparticipatie en de vernieuwing van de democratie. Mijn studie aan het Europacollege heeft mij academisch goed voorbereid op deze functie. Daar heb ik ook een relevant en sterk netwerk opgebouwd, wat in Brussel zeer goed van pas zal komen. 

Hopelijk willen jullie weer net zo actief helpen met de campagne als bij de vorige verkiezingen. Volt heeft goede kansen bij deze verkiezingen en al helemaal in een internationale stad als Delft! Wist je bijvoorbeeld dat iedereen met een paspoort uit een Europese lidstaat mag stemmen? En dat Volt de enige pan-Europese partij is? Ik ga me sterk maken voor een duidelijk Volt-geluid en ik hoop jullie ook!  

Verslag uit de fractie

Naast al het nieuws over congressen en verkiezingen, hebben we ook mooi nieuws vanuit onze gemeenteraadsfractie. Tijdens het debat over de nieuwe Delftse woonvisie hebben raadsleden Jorrit Treffers en Eva Brussaard zich vol ingezet en het Volt-geluid luid en duidelijk laten horen. Alle moties die Volt heeft ingediend en waar Volt aan heeft meegeschreven zijn aangenomen. We zijn er vooral trots op dat de Volt-motie waarin Volt de gemeente vraagt zich meer in te zetten voor collectieve woonprojecten op alle niveaus, unaniem is aangenomen door de raad. 

We hebben als Volt-fractie flink ingezet op participatie, vooral bij de adaptieve mobiliteitsagenda. En dat is nog maar het begin, want Volt bruist van de ideeën om de participatie in Delft nog verder te verbeteren. Iedere inwoner verdient immers een stem in de verdere vormgeving van onze stad. Als je graag wilt meedenken, neem dan vooral contact met ons op via onze fractie-e-mail: fractie.delft@voltnederland.org of via onze fractieondersteuner Diederick Voskuil: 0628147753. 

De fractie kijkt terug op een succesvol 2023 en heeft veel zin in het nieuwe raadsjaar waarin we het Volt-verhaal zullen blijven uitdragen. Komend voorjaar komt ook fractievoorzitter Kyra Gremmen terug van haar zwangerschapsverlof en is de fractie weer op volle sterkte. 

De fractie hoopt jullie te ontmoeten op de nieuwjaarsborrel en wenst jullie allen een erg fijn en progressief 2024. 

Namens de Volt Delft-fractie,
Jorrit, Eva, Erwin, Lena en Diederick 


Dit was het weer voor deze maand!

We hopen je te treffen op de nieuwjaarsborrel op vrijdag 19 januari bij het Vakwerkhuis.   

Hartelijke groet,het kernteam van Volt Delft,
Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre
- English - 

Dear Volters from Delft and surrounding municipalities, First of all, the core team of Volt Delft wishes you all a loving and healthy new year! A year in which we as Volt Delft will also start a new chapter. During the first congress of Volt Zuid-Holland-Noord on 2 March (for which you will soon receive the official invitation), the members will elect the first Volt Zuid-Holland-Noord board. This means that from then on, the core team of Volt Delft will no longer perform any administrative tasks and will focus entirely on further developing the movement, organising activities and developing policy.

In addition, another campaign is coming up! The European Parliament elections take place on 6 June and the large community of Europeans in Delft offers a great opportunity for us to mount a successful campaign. Next year, we will also gradually start preparing for participation in the 2026 municipal elections. 

In all these activities, we could really use your help! If you have a few hours a week available and would like to contribute, please send an app or e-mail to Dianne: 06-27370619 or dianne.elsinga@volteuropa.org. Dianne will then contact you to discuss the possibilities. 

In this first newsletter of 2024, you will also read the report of the reflection meeting of 8 December and a report of the Volt Group's work in Delft over the past month. In addition, our (now ex-member of the board) Anna Veltkamp introduces herself to you as an aspiring candidate for the European Parliament. 

Finally: on Friday January 19th ( a week later then our usual second Friday of the month) we organize our New Year's reception. You are invited to join us at the Vakwerkhuis (Prof. Snijdersstraat 2 in Delft) from 17:00 h onwards. 


Report of the reflection meeting of December 8th

 
On Friday 8 December, there was a members' meeting at the Vakwerkhuis. About 20 members, including five new members, gathered to reflect on the election results, look ahead to the European Parliament elections and brainstorm on how to strengthen Volt in Delft. We collected the ideas on a flipchart; below you will find a short account of the discussions per theme. In the coming period, we will further elaborate the input and incorporate it into strategy, activities, campaign and policy development. 

On 6 June 2024, there are European elections. We discussed and collected ideas on how we can contribute to making these elections a success for Volt. We agreed that it is important to ensure a simple message and take a stand on key issues because nuance gets lost in an election campaign. In addition, it is good to bring Europe closer to the people and show voters how many things - which we now take for granted - we owe to European cooperation. And where the opportunities are to expand this cooperation further (for example, in the energy market). The conversation was also about whether or not it is smart to point out the disadvantages of Nexit. On this, opinions were divided. Furthermore, many people from other European member states live in Delft who are also allowed to vote (on electoral lists of the country whose passport they carry). Since Volt is electable in some other European member states, it is important that we know how to reach those potential voters too. 

The analysis of the election results revealed a lack of success in reaching people outside 'our bubble' with our message. The Volt vision and content is strong, but we may not succeed enough in making it concrete and aligned with what people want to hear and think they need. Basic income, for example, is still very abstract and far from the mind of many voters, and requires a big leap in thinking and doing from both voters and politicians. 

For Volt Delft, the focus in the coming period is on strengthening our own community, activating members and, in the run-up to the municipal elections 2026, starting the revision of the 2021-2022 policy programme. We brainstormed on how to activate members and the possible activities we could organise. Bart Demeyre came up with a nice proposal from his hometown Bruges, which we could adopt to increase social cohesion in Delft. In Bruges, citizens have for several years been able to use a neighbourhood cheque, a subsidy to organise a neighbourhood event. The subsidy consists of a sum of money, possibly combined with a cultural act paid for by the municipality, such as a performance by a local music or dance group. For more information on this initiative, see www.brugsebuurten.be/feestje-organiseren/brugsebuurtcheques 


Another Delft Volter on the electoral list!As an MEP, I want to bring the EU closer to the Dutch and take the Dutch Volt story to Brussels. My name is Anna Veltkamp. I am 34 years old and I recently moved from Delft to The Hague. On the advisory list for the European elections, I am candidate number 16. At the congress on 20 January, you can vote me higher up the list, please!  

I am convinced that my experience in organising civic participation and renewing democracy will be of great benefit to me in the political arena. My studies at the College of Europe prepared me academically well for this position. There, I also built up a relevant and strong network, which will be very useful in Brussels. 

And I bring life experience with me: At 20, I was diagnosed with MS, which has hung over me liem a sword of Damocles ever since. Fortunately, my medication works well and I feel strong. The inevitable uncertainty about the course also gives me the strength to fight wholeheartedly for democracy and equality in society. I have no time to lose.  

Hopefully you will again want to help the campaign as actively as in the last elections. Volt has good chances in these elections and especially in an international city like Delft! For example, did you know that anyone with a European passport can vote? And that Volt is the only pan-European party? I will make a strong case for a clear Volt voice and I hope you will too!


Report from the council group

Besides all the news about congresses and elections, we also have great news from our city council group. During the debate on the new Delft housing vision, councillors Jorrit Treffers and Eva Brussaard gave their all and made Volt's voice heard loud and clear. All motions that Volt submitted and participated in were adopted.  

We are especially proud that the Volt motion in which Volt asks the municipality to increase its commitment to collective housing projects at all levels was unanimously adopted by the council.

As a Volt group, we have put a lot of effort into participation, especially in the adaptive mobility agenda. And that is just the beginning, as Volt is brimming with ideas to improve participation in Delft even further. After all, every resident deserves a voice in the further shaping of our city.  

If you would like to contribute, please contact us via our group e-mail: fractie.delft@voltnederland.org or via our group supporter Diederick Voskuil: 0628147753. 

The group looks back on a successful 2023 and is looking forward to the new council year in which we will continue to spread the Volt story. Next spring, group chair Kyra Gremmen will also return from maternity leave and the group will be back to full strength.  

The group hopes to meet you at the New Year drinks and wishes you all a very happy and progressive 2024. 

On behalf of the Volt Delft group, 
Jorrit, Eva, Erwin, Lena and Diederick 

This was it again for this month!
We hope to see you at the 19th January reception at the Vakwerkhuis.  
Warm regards, the core team of Volt Delft,
Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre