Update Volt Delft

Update Volt Delft

4 nov 2023 16:31:47 UTC
Campagne bij Station Delft
- English below - 


Nieuwsbrief Volt Delft November 2023

Beste Volters uit Delft en omliggende gemeenten, Volt Delft zit volop in de campagnemodus en daarom staan alle andere activiteiten tijdelijk on hold.  In deze korte nieuwsbrief daarom alleen campagnenieuws. En natuurlijk weer de aankondiging van onze vaste maandelijkse borrel; deze zal plaatsvinden bij Het Vakwerkhuis (Professor Snijdersstraat 2) op vrijdag 10 november vanaf 17:00 uur.
Overzicht Campagneacties

Het paarse vuurtje begint te lopen…

Volt Delft is hard bezig met het voeren van campagne, met dank aan onze gepassioneerde leden die hun visie op de toekomst een stem geven op straat. In ons politieke landschap met veel polarisatie zijn wij trots om in onze paarse kleuren een stem van verbondenheid te verkondigen. Door het gesprek aan te gaan met een mede-Delftenaar, zijn we in staat ons progressieve enthousiasme te delen met de vele burgers die het vertrouwen in de politiek verloren zijn.
Op straat horen we een enorm divers geluid, van compleet wantrouwen in de overheid tot een aanmoediging van onze nieuwe blik op de politiek. Precies om deze reden willen we op straat zo zichtbaar mogelijk zijn in de weken voor de verkiezing. Zo kunnen we de paarse moed delen met de mensen die het vertrouwen verloren zijn, en laten zien dat wij klaar zijn voor een nieuwe generatie in de politiek. Volt is hier, ook in Delft!

 
Lijkt het jou leuk om samen met ons lokale team de straat op te gaan, dan ben je welkom bij onze volgende activiteiten (zie afbeelding met campagneactiviteiten)! Om meer te weten over de campagne, kun je deelnemen aan onze campagne-support groepsapp:

https://chat.whatsapp.com/LyB4lwW2I5r3GFS33nxHBg

Ook kun je onze campagne-lead direct benaderen om vragen te stellen of met ideeën te komen.

Email: Gijs.jacobs@volteuropa.org
Telefoonnummer: 0640920393
Trek je Volt-trui aan en kom naar de Klimaatmars op 12 november in Amsterdam

Milieudefensie organiseert op zondag 12 november de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Volt doet mee aan deze mars en roept Volters op om (liefst in het paars of met Volt-merch) naar Amsterdam te komen. Kom jij ook? We vertrekken vanuit Delft met de trein van 10.54 uur richting Amsterdam Centraal. We verzamelen vanaf 12.00 uur op het Beursplein in Amsterdam en lopen dan om 13.00 uur in de richting van het Museumplein. Daar is een podiumprogramma met sprekers en muziek, dat tot ongeveer 15.00 uur duurt. Meld je aan om mee te doen aan de Klimaatmars via deze link:

https://forms.gle/USasz1kJ2cMbzZWp8

Ontvang de updates door lid te worden van de WhatsAppgroep:

https://chat.whatsapp.com/EXqCgmjnNrjBKRzogNEUVG 
Fundraising van onze lokale kandidaat Dianne

 

Op zondag 29 oktober vond Dianne’s fundraising lunch plaats bij Indiaas restaurant Dhaba. De buffet lunch was heerlijk, de aanwezigen hebben mooie gesprekken gevoerd en doneerden ruim €700 aan de campagnekas van Volt. In totaal staat de teller van Dianne’s fundraising nu op €975. Veel dank aan alle donateurs! 

Wil je nog bijdragen om het doel van €2000 te halen, dan kun je ook nu nog doneren via deze link:

Donatie fundraising Dianne  
Dit was het weer voor deze maand!

We hopen je te treffen op de borrel op 10 november bij Het Vakwerkhuis en natuurlijk bij de komende campagneactiviteiten! 


Hartelijke groet,
het kernteam van Volt Delft,
Bernhard, Dianne, Gijs en Jean-Pierre
 
- English -

Newsletter Volt Delft November 2023

Dear Volters from Delft and surrounding municipalities,Volt Delft is in campaign mode and so all other activities are temporarily on hold.  In this short newsletter, therefore, we only have only campaign news. And of course the announcement of our regular monthly drink; this will take place at Het Vakwerkhuis (Professor Snijdersstraat 2) on Friday 10 November from 17:00.
 

Overview of campaign actions

The purple flame is spreading...

Volt Delft is working hard on its campaign, thanks to our passionate members who are giving a voice to their vision for the future on the streets. In a political landscape marked by polarization, we take pride in representing unity with our purple colors. By engaging in conversations with our fellow Delft citizens, we can share our progressive enthusiasm with the many people who have lost faith in politics. On the streets, we hear a wide range of opinions, from complete distrust in the government to support for our fresh approach to politics. This is precisely why we want to be seen as much as possible in the weeks leading up to the elections. This way, we can share our purple courage with those who have lost trust, and show that we are ready for a new generation in politics. Volt is here, also in Delft!

 
Would you like to join our local team on the streets, then you are more than welcome to join our next campaign activities (see picture with campaign activities above)! For more information about the campaign, join our campaign-support groupchat: 

https://chat.whatsapp.com/LyB4lwW2I5r3GFS33nxHBg

You can also contact our campaign-lead directly to ask questions or share ideas. 
Email: Gijs.jacobs@volteuropa.org
Phone Number: 0640920393
Put on your Volt jumper and come to the Climate March on 12 November in Amsterdam

Milieudefensie is organising the March for Climate and Justice on Sunday 12 November. Volt is joining the march and calls on Volters to come to Amsterdam (preferably in purple or with Volt merch). Will you come too? We will leave from Delft by the 10:54 train to Amsterdam Central.
We will gather from noon at Beursplein in Amsterdam and then walk towards Museumplein at 13:00. There, we shall attend a staged program with speakers and music, lasting until around 15:00.

Sign up to join the Climate March via this link:

https://forms.gle/USasz1kJ2cMbzZWp8 

Get the updates by joining the WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/EXqCgmjnNrjBKRzogNEUVGFundraising of our local candidate Dianne
On October 29, Dianne’s fundraising lunch occurred at Indian restaurant Dhaba. The buffet lunch was delicious and the people present had pleasant conversations. Together they donated around €700 to the campaign fund of Volt. In total Dianne’s action has now raised €975. Thanks to all contributors!
 Do you still want to contribute to achieving the goal of €2000? You can donate through this link:

Donation fundraising Dianne  


That's it for this month again! We hope to see you at the drink on 10 November at Het Vakwerkhuis and of course at the upcoming campaign activities! 


Kind regards, 
the core team of Volt Delft, 
Bernhard, Dianne, Gijs and Jean-Pierre