Onze Moties

Met moties draag je het college (onze bestuurders van de stad) op om dingen te gaan regelen. Moties, wanneer ze worden aangenomen door de gemeenteraad, zijn een belangrijk instrument om onze ambities uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Het maken van een motie en het zoeken van medestanders is een flinke klus. De volgende moties, waarvan Volt initiatiefnemer was, zijn ingediend.

Evenwicht

Aanmoediging van ambitieuze actie voor de Regionale Energiestrategie

(Volt, GRL, STIP)

^

Spreekt uit dat:

De gemeenteraad van Delft zorgen heeft over de vertragingen die er op regionaal niveau spelen en wenst om samen te zoeken naar versnelling en oplossingen.


Verzoekt het college:

Deze motie aan andere bestuurders in de RES-regio voor te leggen en de bezorgdheid van de raad mee te nemen als een uitgangspunt voor gesprekken met medebestuurders.

Deze motie te versturen naar alle gemeenteraden in de RES regio.

Klik hier om de gehele motie te bekijken.

gelijkheid

Waarborgen toekenning Energietoeslagen

(Volt, VVD, CDA, HVD, SP, CU, GRL, D66)

^

Draagt het college op:

Zich allereerst maximaal in te spannen om het bereik van de toeslag onder de Delftenaren die hier recht op hebben te vergroten;
Het bedrag van €6,9 miljoen te oormerken als zijnde middelen om energielasten voor Delftenaren met lage inkomens incidenteel te doen verlagen;
Er zorg voor te dragen, middels een uitgewerkt plan, dat eventueel resterende middelen van deze inkomensondersteunende regeling ingezet worden voor de bestrijding van energiearmoede door de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden voor huishoudens met lage inkomens, bijvoorbeeld met zowel een vergoeding voor basisisolatie als een energietoeslag.

Klik hier om de gehele motie te bekijken.

gelijkheid

Toekennen energiecompensatie tot 130 procent - €500

(Volt, SP, OD, D66, GrL)

^

Draagt het college op:

Om zo snel mogelijk over te gaan tot het toekennen van energiecompensatie van €500 voor huishoudens tussen 120% en 130% van het sociaal minimum, aan te vragen tot en met 31-12-2022.
Hiervoor zo spoedig mogelijk een eenvoudige regeling te publiceren op de website en de gemeentelijke pagina's.
De kosten hiervoor te dekken uit het verwachte overschot dat gemeld wordt in de najaarsrapportage.

gelijkheid

Meer Energieklussers Tegen Energiearmoede

(D66, Volt, CU, SP, GL, PvdA, VVD)

^

Verzoekt het college:

Het aantal energieklussers vanaf februari te verdubbelen naar 6 FTE, zodat er voldoende tijd is hen op te leiden;
de kosten te dekken uit de twee SPUK-gelden tegen energiearmoede.

reform

Meer inzet op nationale en Europese subsidies

(Volt, CDA, HvD, VVD, D66, OD, Stip)

^

Draagt het college op:

Te bekijken of het interessant en mogelijk is om een externe organisatie op basis van 'no cure no pay' in te schakelen voor het binnenhalen van nationale of Europese subsidies voor Delft en zo ja onder welke voorwaarden;
De raad hierover bij de kadernota 2023 te rapporteren;
In de kadernota terugkoppeling te geven over hoe de middelen voor Economische promotie' uit de programmabegroting worden ingezet voor de uitvoering van de drie pijlers uit het Europabeleid twee SPUK-gelden tegen energiearmoede.

Evenwicht

Minder afval, minder kosten

(STIP, Volt, GL, D66, CU)

^

Verzoekt het college:

Met een ambitieus voorstel te komen om zo snel mogelijk de VANG-norm te behalen en hierbij:

Verschillende opties die tot restafvalvermindering kunnen leiden in kaart te brengen;
Per scenario een inschatting van de verwachte vermindering in restafval en kostenbesparing te maken;


Te onderzoeken welke investering noodzakelijk is om de uitwerking van een dergelijk voorstel te bekostigen en of het noodzakelijk is een deel van de middelen uit de ‘buffer’ in het begrotingssaldo aan te spreken.

Evenwicht

Achter de Gevel tot Achter de Gevel

(CDA, Volt, PvdA, GL, CU)

^

Roept het college op:

Bij de eerste buurt(en) waar de Gevel-tot-Gevel-aanpak met participatie wordt toegepast een pilot te starten om, al dan niet in samenwerking met Klimaatmaat, ook adviezen over klimaatadaptieve inrichting van tuinen te geven;
Afhankelijk van de aard van de adviezen, dekking te vinden uit het budget voor de Gevel-tot-Gevel-aanpak en indien dit onvoldoende is uit het positieve resultaat uit de Najaarsrapportage;
De gemeenteraad na deze pilot te rapporteren over de behaalde resultaten;

Evenwicht

Een stimulans voor stadstuinieren

(STIP, Volt, GrL, D66, OD, SP, CU, CDA)

^

Draagt het college op:

- Bij de Nota Groen een visie op stadstuinieren expliciet mee te nemen, hier in ieder geval te reflecteren op:

Hoe stadstuinen kunnen bijdragen aan het overkoepelende ecosysteem van Delft;
De mogelijkheid om ruimte voor stadstuinieren mee te laten groeien met behoefte in de stad;
hoe de gemeente stadstuinieren gaat stimuleren, op onder andere de website van de gemeente.

- In gesprek te gaan met woningcorporaties, en andere grote grondbeheerders om beheer van openaar groen en kleinschalige buurtmoestuinen mogelijk te maken;
- Bewoners actief te stimuleren op stadstuinieren, en in overleg met initiatiefnemers plekken aan te wijzen waar stadstuinieren plaats kan vinden en hierover terug te koppelen naar de gemeenteraad in Q3 2024;

gelijkheid

Met stadspartners inzetten op maatschappelijk opdrachtgeverschap voor cultuur

(Volt, GrL)

^

We geven het college opdracht om:

Maatschappelijk opdrachtgeverschap bij die stadspartners aan te moedigen, die profiteren van de culturele bijdrage aan vraagstukken in die sectoren.

Voor het herstel van de culturele basis in Delft ook werk te maken van de in het rapport genoemde aanbevelingen voor lokale overheden. Hierbij vragen we met name te kijken naar ‘publieke financiering vanuit andere beleidsdomeinen dan cultuur’ en ‘het werken met lokale intermediairs (zoals LKCA, Kunstloc Brabant)’ die de brug slaan tussen de culturele sector, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en fondsen.

Bij de evaluatie van het cultuurkader ook de subsidiesystematiek te evalueren. Daarbij te kijken of er kansen liggen in de systematiek om subsidies te koppelen aan verschillende functies, de zogenoemde basis (cultureel ecosysteem), de kern (culturele activiteiten) en de plus (de culturele bijdragen aan opgaven).

gelijkheid

Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk

(CU, Volt, STIP, GrL)

^

We vragen het college om:

Concreet te benoemen wat vanuit het belang van de Delftse inwoner de basisvoorziening van cultuur moet zijn en wat het voor de lange termijn kost deze basis op orde houden.

Daarbij (in voorbereiding op de begroting 2025) te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor lange termijn financiering met de volgende (co-)financiering:
- Middelen uit de Brede SPUK ihkv GALA.
- (Samenwerkings)convenant met fondsen (zie voorbeeld metropoolregio Amsterdam).
- Percentageafdracht naar cultuur vanuit het fysieke domein bij gebiedsontwikkeling dat leidt tot meer inwoners.

Bij de regio (o.a Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer) aan te dringen op samenwerking tussen de cultuurvoorzieningen en podia (bv theaterplaatsen en gelijk-vloerszalen) om zo het aanbod voor Delft en de gehele regio te versterken.

Op bovenstaande punten een antwoord te geven bij de evaluatie van het Cultuurkader in 2024.